späť

Podstatou hriechu je činnosť, ktorá ničí vzťahy

Podstatou hriechu je činnosť, ktorá ničí vzťahy

170711_Svitavy_SB 1.17.38_Surdas pr

Chcel by som sa opýtať v akom formáte by ste chceli aby prebehlo toto stretnutie. Môžeme prečítať nejaký verš zo Šrímad Bhagavatamu alebo z Bhagavad gíty, alebo môžeme urobiť besedu vo formáte otázok a odpovedí. Čo by ste skôr chceli?

No dobre, tak prečítame zaujímavý verš zo Šrímad Bhagavatamu. Kapitola sa volá trest a odplata Kalimu. Prečítame niečo z tejto kapitoly, aby sme sa naladili na tému čo to je hriech. Často nechápeme čo znamená slovo hriech. A je to dôležitá a zaujímavá téma. Zatiaľ než sa nájde ten správny verš, tak si povieme nejaký úvod.

Situácia, ktorá je popísaná v tejto časti je taká, že Kali prichádza na túto planétu. Táto planéta ako každá iná má nejaké časové obdobia, ktoré sa menia. Kali trápil býka, ktorý bol stelesnenou inkarnáciou dharmy a ten býk už v tu chvíli stál iba na jednej nohe. To je symbol, že v tejto dobe ostal iba posledný princíp dharmy, alebo zbožnosti. Mahārāja Parīkṣit, ktorý v tej dobe vládol, chcel potrestať Kaliho. Bol pripravený ho zabiť. No Kali bol vynaliezavý a prijal útočisko u Mahārāja Parīkṣita. Poprosil ho, aby ho nezabíjal a dal mu nejaké miesto, kde môže naďalej žiť. Mahārāja Parīkṣit mu umožnil žiť na nejakých miestach. A v tomto je podstata verša, ktorý budeme čítať.

 

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.38

sūta uvāca
abhyarthitas tadā tasmai
sthānāni kalaye dadau
dyūtaṁ pānaṁ striyaḥ sūnā
yatrādharmaś catur-vidhaḥ

Synonyma
sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; abhyarthitaḥ — na tuto žádost; tadā — tehdy; tasmai — jemu; sthānāni — místa; kalaye — osobnosti Kaliho; dadau — dal svolení; dyūtam — hazardování; pānam — pití; striyaḥ — nedovolený styk s ženami; sūnā — porážení zvířat; yatra — kdekoliv; adharmaḥ — hříšné činnosti; catuḥ-vidhaḥ — čtyři druhy.

Překlad
Sūta Gosvāmī řekl: Mahārāja Parīkṣit dal na jeho žádost osobnosti Kaliho svolení pobývat na místech, kde se provozuje hazard, pití, prostituce a porážení zvířat.

 

Význam

Základní principy bezbožnosti jako je pýcha, prostituce, požívání omamných látek a faleš působí proti čtyřem zásadám náboženství, jimiž je odříkání, čistota, milostivost a pravdivost. Kali dostal svolení žít na čtyřech místech, která král přímo vyjmenoval: Byla to místa hazardních her, prostituce, pití a porážení zvířat.

Śrīla Jīva Gosvāmī udává, že pití, které je v rozporu se zásadami písem, týkajícími se například sautrāmaṇī-yajñi, styk se ženami mimo manželství a zabíjení zvířat odporující příkazům písem jsou bezbožné činnosti.

Ve Vedách se vyskytují dva různé druhy příkazů; jeden je pro pravṛtty neboli pro ty, kteří se věnují hmotnému požitku, a druhý je pro nivṛtty neboli pro ty, kteří jsou osvobozeni z hmotného otroctví. Védské příkazy pro pravṛtty mají postupně usměrňovat jejich činnosti k cestě osvobození. Z tohoto důvodu pro ty, kteří se nalézají v nejnižším stádiu nevědomosti a kteří holdují vínu, ženám a masu, se ve Vedách na několika místech doporučuje pití po vykonávání sautrāmaṇī-yajñi, styk se ženami po uzavření manželství a jedení obětovaného masa. Tato doporučení védské literatury jsou určena pro určitou třídu lidí a ne pro všechny. Jelikož to jsou však příkazy Ved jen pro určité druhy osob, takové činnosti pravṛttů se nepovažují za adharmu. To, co je pro jednoho člověka potravou, může být pro druhého jedem, a stejně tak to, co se doporučuje osobám v kvalitě nevědomosti, může být jedem pro osoby v kvalitě dobra. Śrīla Jīva Gosvāmī Prabhu tedy potvrzuje, že doporučení písem pro jistou třídu lidí se nemají nikdy pokládat za adharmu neboli za bezbožná. Tyto činnosti však skutečně adharmou jsou a člověk k nim nemá být nikdy povzbuzován. Doporučení písem nemají podporovat tuto adharmu, ale usměrňovat nezbytnou adharmu postupně k cestě dharmy.

Po vzoru Mahārāje Parīkṣita mají všichni panovníci států dohlédnout na to, aby se ve státě upevňovaly zásady náboženství — odříkání, čistota, milostivost a pravdivost — a aby se všemi způsoby omezovaly zásady bezbožnosti, tedy pýcha, nedovolená ženská společnost neboli prostituce, požívání omamných látek a falešnost. Je třeba využít do nejvyšší míry i špatných podmínek a osobnost Kaliho je možné přemístit tam, kde se vyskytuje hazard, pití, prostituce a jatka, pokud taková místa existují. Ti, kteří se nedokáží vzdát těchto bezbožných zvyků, mohou být usměrněni podle příkazů písem. Za žádných okolností by je stát neměl podporovat. Jinými slovy, stát má kategoricky zastavit veškeré hazardování, pití, prostituci a podvádění. Stát, který chce převážnou většinu obyvatelstva zachránit před mravním úpadkem, může zavést zásady náboženství následujícím způsobem:

1. Alespoň dva povinné postní dny v měsíci, ne-li více (odříkání). Dva postní dny v měsíci jsou výhodné i z hospodářského hlediska, neboť ušetří státu tuny potravy a zároveň přinesou velice příznivé účinky na celkové zdraví obyvatelstva.

2. Chlapci se musejí ženit nejpozději ve věku dvacet čtyři let a dívky vdávat ve věku šestnáct let. Do škol mohou chodit společně za předpokladu, že jsou chlapci a dívky řádně oddáni. Jakmile se tedy mezi studentem a studentkou vyvíjí nějaký důvěrný vztah, má být namísto nedovolených styků uspořádána řádná svatba. Rozvody podporují prostituci, a je nutné jim zamezit.

3. Obyvatelé státu musejí věnovat až padesát procent svého příjmu jako milodar za účelem vytvoření duchovního ovzduší ve státě či v lidské společnosti, individuálně i kolektivně. Je nutné šířit zásady Bhāgavatamu prostřednictvím (a) karma-yogy neboli konání všeho pro uspokojení Pána, (b) pravidelného naslouchání Śrīmad-Bhāgavatamu od autorizovaných osob a realizovaných duší, (c) skupinového opěvování slávy Pána, doma nebo ve svatyních, (d) poskytování služeb všeho druhu bhāgavatům, kteří jsou zaměstnáni kázáním Śrīmad-Bhāgavatamu, a (e) pobývání na místech, kde je ovzduší nasyceno vědomím Boha.

Bude-li se stát řídit výše zmíněnými procesy, pak se přirozeně projeví vědomí Boha všude. Veškeré hazardování, dokonce i spekulativní obchodní podnikání, se pokládá za degradující a je-li ve státě podporováno, vede k naprosté ztrátě pravdivosti. Ihned by mělo být zakázáno, aby mladí chlapci a dívky zůstávali svobodní déle, než bylo výše uvedeno, a aby se otevírala jakákoliv jatka. Jedlíkům masa může být dovoleno, aby získávali maso způsobem uvedeným v písmech a nijak jinak. A je nutné zakázat veškeré požívání omamných látek včetně kouření cigaret, žvýkání tabáku a pití čaje.

 

Seminár

Veľmi silný a zaujímavý verš o osobnosti Kaliho. V tomto verši je rozanalyzovaná podstata toho čo to je hriech. V čom je podstata hriechu? Čo to je hriech? Mali ste niekedy pocit, že hriech je niečo čo by ste nemali robiť? Ak nemáme pochopenie či je niečo správne alebo nesprávne, tak sa môžeme opierať o svedomie. No ak nemáme toto pochopenie, tak svedomie nie je ani zapnuté. Aj kriminálnici majú nejaké svedomie, oni tiež povedia, že toto je správne a toto nie je. No napriek tomu vykonávajú kriminálne činy. Preto je svedomie taký druhotný aspekt.

Často máme pochopenie, že hriech je činnosť, ktorá nie je správna. Ale prečo to je nesprávne? Prečo by mala byť nejaká konkrétna činnosť považovaná za hriech a kde je to kritérium, nakoľko bude ťažký ten hriech?

 

Príklad:

Zjesť kilo torty pre spaním je hriech, alebo nie je? Keby sme mali sformulovať vlastnými slovami čo to je hriech. Podľa toho, čo nám chce predať Šrímad Bhagavatam, tak je hriechom, keď sa ničia vzťahy.

 

Otázka:

Chcela som sa opýtať, či nie je princípom hriechu to, že to ubližuje nám a okoliu a je to niečo, čo nás odďaľuje od Najvyššieho Pána?

Vo výsledku je to presne tak. Je to to, čo nás vzďaľuje od Boha. No prvotný príznak hriechu je činnosť, ktorá ničí naše vzťahy s okolím. Ak sa oprieme o tento verš, tak kde sa Kali ubytoval? Napríklad jedenie mäsa, alebo pitie alkoholu. Vypil som alkohol a v čom je problém? Ako má toto vzďaľuje od Boha?

Pamätám si, že raz ma nejaký ľudia nútili piť alkohol, ja som nechcel a oni nechápali v čom je problém. Ako má to môže vzďaľovať od Boha, keď občas pijem alkohol? Často máme pochopenie, že hriech je niečo veľmi zlé, čomu by sme sa mali vyhýbať. Je veľa rôznych úrovní a druhov vzťahu. Podstatou hriechu je činnosť, ktorá ničí vzťahy. Náš vzťah s Bohom sa ničí vtedy, keď ničíme vzťahy s tými, ktorí nás obklopujú. Toto je podstata hriechu.

 

Príklad:

Človek ktorý pije alkohol vám môže povedať, že čo vám je do toho, že pije. „Čo máte za problém, prečo sa mi staráte do života? Máme tu slobodu a pitie nie je žiaden hriech.“ Môžeme sa na to ale pozrieť z iného uhlu pohľadu. Keď človek pije alkohol, tak míňa peniaze na tento hlúpy zvyk. Celá rodina kvôli tomu trpí. V Rusku máme taký vtip: Zdraželi vodku. Syn hovorí otcovi: „Tati vodka je drahšia, asi budeš menej piť.“ Otec odpovedá: „Synček je mi ťa ľúto, to ty budeš menej jesť.“

Toto je tá podstata. Prvý bod je, že na to míňa peniaze. Druhy bod je, že to škodí jeho zdraviu. A kvôli jeho zlému zdraviu bude trpieť rodina, štát. Ak by si polovica mesta sadla opitá za volant, tak sa zhorší situácia v celom meste. Princípom, podstatou hriechu je taká činnosť, ktorá ničí vzťahy. Mohli by sme rozobrať absolútne každý z týchto štyroch princípov a zistíme, že sú to činnosti, ktoré nás dovedú k tomu, že nakoniec zničíme všetky svoje vzťahy.

 

Otázka:

Ako by sa táto argumentácia dala aplikovať na opačný extrém? Napríklad teraz to bol extrém, že je niekto alkoholik a ovplyvňuje tým celú spoločnosť a ničí vzťahy. Ale niekto pije iba občas alkohol a nepije ani tvrdý alkohol, iba niečo ľahšie.

Podstatou toho, prečo je pitie alkoholu považované za hriech je to, že človek keď pije alkohol, tak stráca milosrdnosť. Príklad, ktorý som uviedol tak to je extrém, ktorý uvidí aj slepý. No v knihách Šríla Prabhupáda vysvetľuje aj jemnohmotné veci vo vzťahu k alkoholu. Vysvetľuje, že príčinou je to, že človek prestáva byť milosrdný Prečo človek začína piť alkohol? Pije preto, že chce získať nejaké šťastie. A z čoho chce získať to šťastie? Človek sa snaží získať šťastie z vonka. A k čomu ho privedie ten alkohol? K opitosti. A môže byť človek opitý? Môže. A z čoho môže byť opitý? Z lásky.

Človek by mal byť opitý z lásky a mäkkosti svojho srdca. Človek by mal mať mäkké srdce, inými slovami mal by byť milosrdný. Ak človek takýto je, tak získava to, že si užíva vzťahy, ktoré vďaka tomu má. Ak človek pije, tak nechce budovať správne vzťahy, nechce prejavovať milosrdnosť a hovorí, že pre neho je jednoduchšie si vypiť, ako investovať túto energiu do vzťahov. Takýmto spôsobom seba naladí na úplne iný spôsob života. Nakoniec to privedie k tomu, že sa jeho vzťahy budú zhoršovať a jeho srdce sa stane kamenným.

 

Doplňujúca otázka:

Ak to dobre chápem, tak ten alkohol na jemnohmotnej úrovni takto ovplyvňuje chod organizmu aj duše ako takej, ale on to sám neuvidí svojimi zmyslami, ale deje sa to tam.

Presne tak. Pretože človek pije, pretože chce byť opitý.

 

Doplňujúca otázka:

Možno nechce byť priamo opitý, možno sa chce len trošku uviesť do nálady.

Presne tak, ja s vami súhlasím. Možno nechce byť úplne opitý, ale chce sa len uvoľniť. No to svedčí o tom, že sa nedokáže uvoľniť inak. Absolútne každý človek by mal mať vo svojom živote niečo čo ho inšpiruje.

 

Príklad:

Keď sme zamilovaní, tak nám stačí sa chvíľu porozprávať s našim milovaným človekom, trebárs aj cez telefón a depresia odíde preč. Keď človek pije, tak sa chce odrezať od vzťahov so všetkými, nechce mať rád. Toto je taký nepriamy dôkaz. V skutočnosti práve tá túžba izolovať sa od ostatných je hriech a nie to, že niečo vypije. Toto je ten najhlbší dôvod, prečo to je hriech. Keď nechce mať človek rád ľudí, tak ako môže mať rád Boha a vyvinúť s ním vzťah?

 

Príbeh:

Prišiel človek k duchovnému učiteľovi a hovorí: „Prišiel som za vami, aby ste ma naučili milovať Boha.“ Duchovný učiteľ sa opýtal toho človeka: „Niekoho si už mal rád vo svojom živote?“ A on odpovedal: „Vy ste ma nepochopili, nie je podstatné, že som nemal nikoho rád. Ja sa chcem len naučiť milovať Boha a nie nejakých ľudí.“ Duchovný učiteľ mu odpovedal: „Prepáč, ale ja ťa nedokážem naučiť milovať Boha. Aby si sa dokázal naučiť milovať Boha, tak musíš mať skúsenosť milovať niekoho iného okrem samého seba.“

 

Otázka:

Bolo povedané, že princípom alkoholu je, že človek stráca milosrdenstvo. Je to vec, ktorá sa týka alkoholu ako takého, alebo sa to týka aj ostatných hriechov, ako napríklad jedenie mäsa, omamné látky? Tá strata milosrdenstva je špecifický k alkoholu, alebo aj k ostatným?

Musíme pochopiť, že absolútne všetky veci spolu súvisia. To neznamená, že keď nepijeme alkohol, tak sme automaticky milosrdní. Tieto princípy sú jemnohmotné. Tie jemne hranice spočívajú v tom, že existuje niečo ako láska a tá sa nachádza v srdci. Princíp nepitia alkoholu znamená to, že keď vieme, že by sme mali v srdci rozvíjať lásku, ale nechceme to robiť a snažíme sa to vymeniť za nejaký iný pôžitok. Ak nechceme investovať do rozvoja vzťahov, ale chceme pôžitok získať podvodným spôsobom, že si napríklad vypijeme. Tak práve tento spôsob konania, nie to pitie alkoholu, ale ten spôsob konania, taká tá snaha niečo zneužiť, alebo oklamať ten princíp nás privedie k tomu, že sa naše srdce stane kamenným. Alkohol je najsilnejší prejav tejto túžby. Preto sa hovorí v tých princípoch o nepití alkoholu.

 

Otázka:

Máme v sebe milosrdnosť od narodenia, alebo sa to formuje výchovou?

O tomto sa hovorí v Bhagavad gíte. Presne toto sa popisuje v šestnástej kapitole, démonské a božské povahy. Je tam popísané, že existujú dva aspekty. Božské vlastnosti má v sebe človek od narodenia. No vysvetľuje sa tam aj to, že človek má možnosť zmeniť svoje vlastnosti. Každý z nás má nejaký potenciál, ktorý je do nás vložený, no my máme slobodu výberu a vďaka tomu môžeme ovplyvniť to čo nám bolo dané. Udivilo vás niekedy nejaké malé dieťa?

 

Príklad:

Dieťa je najskôr veľmi malé a ani nerozpráva. A potom prejde relatívne malý časový úsek, rok, dva, tri a malé dieťa začne hovoriť. Začne prejavovať určite charakterové vlastnosti. Odkiaľ sa v ňom zobrali? Dieťa môže mať určite túžby a priania, môže konať tak ako od neho rodičia nikdy neočakávali. Trojročné dieťa už dokáže povedať aj nejaký názor, má nejakú predstavu. Mám dvoch synovcov a dve netere a videl som, ako z niečoho malého, nepochopiteľného, za dva tri roky vyrástlo niečo, čo má svoj názor, dokáže ho vyjadriť a krásne sa u neho už začína prejavovať osobnosť. Odkiaľ to všetko zobral? Veď nečíta veci na internete, neučí sa ešte v škole a už má na veľa vecí svoj názor.

Odkiaľ sa vzali v deťoch tie názory? Z minulých životov. Každá živá bytosť má nejaké skúsenosti z minulého života. Ešte sa u nich neprejavila naplno tá osobnosť, ale už tam je. Už majú nejaké spomienky z minulých životov. A to je to o čom Bhagavad gíta hovorí ako o vrodených vlastnostiach. No každý z nás má možnosť zmeniť tieto postoje. Každý sa môže radikálne zmeniť. Toto je najvyššia povinnosť rodičov, učiteľov, starších, že majú na nás vplývať tak, aby sme sa menili k lepšiemu.

 

Doplňujúca otázka:

Potom princípom každého učiteľa je meniť to dieťa k lepšiemu?

Áno. Podstata práce učiteľa nespočíva v tom, aby prinútil dieťa niečo sa nenabifľovať, ale naučiť ho konať správne, naučiť ho správne princípy života.

Princípy života:

1.odriekanie
2.čistota
3.milosrdnosť
4.čestnosť

Toto sú najčastejšie charakterové vlastnosti. Sú to vlastnosti, ktoré sú opakom hriechu. Tieto vlastnosti sa môžu kultivovať pomocou veľmi malých vecí.

 

Príklad:

V škôlke môžete naučiť dieťa, aby sa delilo napríklad s bratom, alebo s rodičmi, napríklad o jablko. Aj keď to jablko nemôže nikoho nasýtiť, nemôže to vyriešiť otázku stravovania, tak samotný tento princíp naučí to dieťa odriekaniu. Že sa podelí. Princíp odriekania je v tom, že sa nepovažujem za niečo viac ako sú ostatní.

Keď sme čítali komentár, tak Šríla Prabhupáda tam spomínal hrdosť. A hrdosť je to, keď sa človek považuje za niečo viac než sú ostatní. Keď považujem seba za niečo viac ako sú ostatní, tak to opäť ničí naše vzťahy. Princíp hrdosti v tej najsilnejšej, najprejavenejšej forme je práve jedenie mäsa. Ja sa považujem za niečo viac ako sú ostatní a to mi dovoľuje ich jesť.

 

Dodatok k otázke:

Nechcem sa do toho zamotať, ale na začiatku sme hovorili, že princípom hriechu ako takého je to, že ničí vzťahy. Keď sa na to ale pozrieme z iného uhlu pohľadu, je komunita ľudí, niektorí jedia mäso a niektorí nie. No zároveň sú v jednom priestore, takže tam sú vzťahy. Ako vyriešite to, aby tí ktorí jedia mäso neničili tie vzťahy. Že tí ktorí jedia mäso budú na nás útočiť, pretože nejeme mäso.

Sú nejaké všeobecne princípy rozvoja vzťahu a sú nejaké konkrétne.

 

Príklad:

Ľudia sedia vo väzení. A vy ste jeden z nich a poviete si, že nechcete byť viac už v tom väzení, chcete byť slobodný človek. Všetci spoluväzni vám začnú hovoriť, že ste zradca ktorý ich chce opustiť. A vy na to ako budete reagovať? Ok tak ja s vami ostanem. Toto je taký všeobecný princíp. Neuviedol som ten prípad, aby sme si predstavili konkrétne väzenie, ale aby sme pochopili tu podstatu.

 

Príklad:

Veľa ľudí sa snaží žiť zdravo. Venujú sa strave, športu. Môžu za nimi prísť kamaráti a povedať: „Prečo s nami nejdeš na pivo, prečo sa takto oddeľuješ od kolektívu? Keď chceš mať s nami dobré vzťahy, tak poď do krčmy, pi, fajči a rob to čo my a potom budeme mať dobré vzťahy.“

 

Príklad:

Ja nejem mäso a niekto mäso je. Ja som presvedčený, že by som nemal jesť mäso a keď sa ma niekto opýta, čo si myslím o jedení mäsa, tak poviem, že to nepovažujem za správne. No ja to nikomu nebudem vnucovať. Ak človek chce jesť mäso, tak to nie je to najlepšie čo môže robiť, ale je to jeho výber. Nikoho nenútim, aby sa stal vegetariánom. No mne sa snažia nanútiť, aby som jedol mäso. Vnímate v čom je ten podvod? Z ktorej strany ide tá negatívna energia? Tá hrdosť privedie k tomu, že sa tie vzťahy zničia. Keď dám ľuďom slobodu výberu, nech si vyberú čo chcú, nejde tak o to, či to považujem za správne alebo nie, ale ja im dávam tú slobodu výberu a oni konajú nesprávne. Prečo mi niekto vnucuje, ako mám konať ja? Mám sa podriadiť tomu, čo chcú oni? No keď to ja nepovažujem za správne, tak kto nesie zodpovednosť za môj vlastný život? Kto zodpovedá za váš život?

 

Otázka:

Ja s tým súhlasím, myslím si , že to je správny pohľad. No to znamená, keď ten človek, ktorý je mäso, je útočný, alebo sa vysmieva, tak za to nenesiem zodpovednosť ja a nekonám ten hriech ja.

 

Príklad:

Presne tak. Ten vzťah sa neničí vašou vinou. Vy nie ste iniciátor ničenia toho vzťahu.

Keď napríklad muž podvádza manželku, tak kto ničí ten vzťah? Muž. Keď žena podvádza svojho muža, tak kto ničí ten vzťah? Zodpovednosť a reakcie za to zničenie vzťahu nesie, ten kto jedná nesprávne. No to neznamená, že keď je manžel neverný, tak žena môže byť tiež neverná. V Európe je rozšírená taká praktika swingers. Takže, keď niekto porušuje pravidlá, tak to neznamená, že sa vy musíte tomu podriadiť a musíte ich porušovať tiež. To že niekto koná nesprávne, ale vy sa snažíte konať správne, no napriek tomu sa tie vzťahy ničia, tak to neznamená, že vy sa musíte podriadiť konaniu toho kto porušuje pravidlá.

Nakoniec to dôjde do stavu takého vydierania, že nám dajú ultimátum. Buď spoločne so mnou smeruješ do pekla, alebo sa rozídeme. To asi nie je ten vzťah, ktorý by sme chceli. Pri budovaní vzťahu s ľuďmi je dôležité, aby sme neprejavovali agresiu vo vzťahu k nim. Princíp je v tom, že keď napríklad komunikujete s ľuďmi, ktorí jedia mäso, tak ich nesmiete odsudzovať, nesmiete im hovoriť, že sú démoni, ktorí jedia mäso a ja s nimi nemôžem byť v jednej miestnosti, pretože sú nečistí.

Pretože podstata hriechu je v tom, že je to činnosť, ktorá ničí vzťahy. Ja nejem mäso, ale to mi nadáva právo kritizovať, alebo hanobiť toho, kto to mäso je. My nemáme právo urážať ostatných. To nám nikto nedal. Ja sám rozhodujem, či budem konať správne, alebo nebudem. No kritizovať iných neodporúčam.

V písmach je popísané, že by sme mali nenávidieť samotný hriech a nie človeka. Keď pocítia ľudia na jemnohmotnej úrovni, že nemáte v srdci agresiu vo vzťahu k nim, za to že jedia mäso, tak sa k vám budú vzťahovať lojálne.

 

Otázka:

Chcel som len menšiu úvahu k tomu. Je tu ešte aj druhý uhol pohľadu. Aby som to vysvetlil, tak dám extrémnejší príklad. Budú dvaja ľudia a jeden bude chcieť zabiť druhého. Jeden bude vrah a druhý bude nevinná obeť a ja ak budem chcieť v tej situácii zasiahnuť do toho vzťahu, že budem chcieť toho človeka nejak ochrániť. Mám do toho zasahovať, alebo nie? Ja v tom napríklad vidím aj princíp toho mäsiara, ktorý zabíja kravu, tak to je podobný princíp, ako keď niekto zabíja druhého. Rozumiem tomu, že by som mal nenávidieť ten hriech, ale do akej miery zakročiť v tých situáciách, aby sa to neplietlo s ľahostajnosťou.

To je veľmi dobrá otázka. Skúsime spoločne premýšľať nad touto otázkou.

 

Situácia:

Vidíme, ako jeden človek zabíja druhého. Čo sa stane človeku, ktorý zabije druhého človeka? Dostane za to trest. Keď vy zasiahnete v tejto situácii, tak vy konáte dobro aj vo vzťahu k tomu, koho chcú zabiť aj vo vzťahu k tomu, kto chce zabiť. Ako môžete zastaviť túto vraždu? Sú rôzne spôsoby. Niekomu je možné to vysvetliť slovne, alebo zasiahnuť nejak inak. Každý z nás má nejakú možnosť vplývať na tú situáciu. Ale sú situácie v ktorých aj keď máme obrovskú túžbu, tak nedokážeme vplývať. Napríklad vo svete je veľa vrážd, no ako im môžeme zabrániť? Napríklad teraz v Sýrii. Niektoré situácie môžeme ovplyvniť a tie sa zmenia k lepšiemu. No sú situácie v ktorých nemôžeme urobiť nič. Môžeme kľudne aj kričať, ale tým krikom nezastavíme zabíjanie kravy. Ale ak budeme konať správnym spôsobom, tak môžeme vplývať na človeka a niekedy stačí, keď sa s nim budeme baviť pokojne.

V tej konkrétnej situácii nemáme možnosť vplývať na jeho rozhodnutie, ten človek zarába veľké peniaze tým, že zabíja kravy. Musíme pochopiť, že to že na neho budeme kričať tú situáciu nezmení. To ale na druhú stranu neznamená, že nám to má byť jedno. Že si povieme, že to je jeho problém a problém tej kravy. My sa máme snažiť tomu predísť, ale treba pochopiť, že takýmto naivným detským konaním sa nám to nepodarí. No ak s ním budeme rozvíjať správny vzťah a budeme sa k nemu pozitívne vzťahovať, tak sa začne zaujímať a je veľká pravdepodobnosť, že sa ten človek stane vegetariánom.

Ak konáme agresívne k takýmto ľuďom, tak nezachraňujeme tie zvieratá, práve naopak ešte mu potvrdzujeme, že to má robiť. Musíme pochopiť, že by sme v absolútne každej situácii mali používať mozog. Ak máme možnosť mať vplyv na človeka, tak to je naozaj veľká hodnota. No aká je pravdepodobnosť, že človek prestane jesť mäso, keď mu pľuvneme do tváre a povieme mu, že je mäsožravec?

 

Dodatková otázka:

Takže záver je byť príkladom druhému a nepoužívať ani jeden z tých extrémov, ani pľuvnutie do tváre, ani tú ľahostajnosť?

 

Presne tak. Tie extrémy sú zlé, pretože ich výsledky budú naďalej zabíjať tie kravy.

 

Otázka:

V rodine sú deti. Čo má robiť rodina, keď mama pôjde cestou, že prestane jesť mäso a muž povie nie, že mäso sa jesť bude. Ako to má riešiť ta žena?

 

V každej situácii by sme mali konať maximálne diplomaticky. Mali by sme pochopiť čo je schopný ten otec prijať a nejak sa mu snažiť posunúť informáciu, že to nie je zrovna ideálne konanie.

 

Otázka:

Je to prípad mojej rodiny. Som na duchovnej ceste a prestala som postupne jesť mäso atď. a vedie ma to ďalej. No chcela som od neho odísť, lebo už to je na fyzickej úrovni, moje telo už nezvládalo partnerove telo, takže sme spolu prestali intímne fungovať, ale sú tam malé deti, no každý máme na výchovu iný názor.

 

Táto otázka je veľmi individuálna. Ak dovolíte, tak vám teraz na ňu neodpoviem, pretože tam je veľa detailov, ktoré je potrebné zobrať do úvahy. Tu sa snažíme popísať nejaké základné princípy a samozrejme v princípoch sú nejaké konkrétne situácie, takže tie konkrétne situácie potrebujú konkrétny rozbor.

 

Otázka:

Keď je škôlka, ktorá podáva deťom mäso, pretože sa to musí. Nechávam deťom slobodnú voľbu, či to chcú, alebo nechcú jesť. Moja otázka je či to je takto v poriadku, alebo sa k tomu mám postaviť nejak inak? A druhá otázka je: Vo chvíli, keď niektorí rodičia zistili, že som vegetariánka a nejem mäso, tak o to viac nútia svoje deti mäso jesť. Oni si sadnú k obedu a povedia: „Mamina mi hovorila, že musím to mäso zjesť, tak ja ho musím zjesť.“ Môžem s tým ja niečo urobiť?

 

V situácii, kde rodičia nútia svoje dieťa jesť mäso, tak berú zodpovednosť oni. Je dobré sa poradiť aj s vedením škôlky, že vašou povinnosťou nie je, aby ste nútili deti jesť mäso. A čo máte urobiť? Pripútať to dieťa, nasilu mu otvoriť ústa a hodiť mu tam rezeň? Vysvetlite im, že ste vychovávateľka, alebo učiteľka a nie dozorca v koncentračnom tábore. Prečo rodičia prekladajú zodpovednosť na vás za túto otázku?

 

To znamená, že keď nechávam slobodnú vôľu tým deťom, nech sa sami rozhodnú či to zjedia, tak to je v poriadku, alebo nie je?

 

A vy máte v pracovnej zmluve, že musíte deti nútiť, aby jedli? Máte to ako učiteľka niekde dané, že musíte ako učiteľka dať pozor na to aby deti zjedli celý obed?

 

Nie.

 

Tak ak to tam nemáte nikde napísané, tak im vysvetlite jednoducho, že vy nie ste náčelník gestapa.

 

Dodatková otázka:

Môžem do toho vstúpiť otázkou? Rodičia nesú zodpovednosť za deti a za to, že dávajú deťom mäso, kde je potom karma tej vychovávateľky? Pretože ona sa podieľa na tom procese.

 

Ako to podporuje?

 

Že to dá na ten tanier a dá to pred tú tvár. To značí, že podľa písiem za to dostáva zlú karmu.

 

Je potrebné pochopiť povinnosť z funkcie, za ktorú nesie zodpovednosť zamestnávateľ. A potom je tu to, čo vytvárame my vlastným presvedčením. Konečný zákazník je ale ten rodič. Mali by sme brať do úvahy situáciu v ktorej sa nachádzame. Ona môže mäso položiť na tanier, ale keď dá možnosť dieťaťu nejesť mäso, tak to nebude porušenie jej pracovnej povinnosti. No keď im to mäso nepoloží na tanier, tak to znamená, že porušuje svoje pracovné povinnosti, alebo okráda tie deti. Z uhlu pohľadu zákona. Ale keď dieťa zoberie ten kúsok mäsa a vyhodí ho do koša, tak nie je jej povinnosťou vybrať to mäso a strčiť mu ho do úst. Ako vychovávateľka má tú možnosť dať im slobodu výberu.

 

Ja to teda uzavriem. Keď pracujem ako riaditeľka, to znamená, že nad sebou už nemám tu kompetenciu kam by som išla. Je to tak, že ja to musím nabrať na ten tanier, dať mu to, ale vo chvíli, keď tie deti kŕmim, lebo sú malinké a dávam im prílohy a to mäso im nedávam, proste to nedávam, lebo to nejde a to mäso tam nechám a poviem mu: „Ak chceš jesť to mäso, tu máš lyžičku a už jedz sám,“ tak je to takto v poriadku?

 

Úplne v poriadku. Prečo by nebolo? On môže kľudne jesť to mäso, keď chce. Keď dieťa chce samé jesť mäso tak s tým nevieme nič urobiť.

Raz sa jedného Mahārāja opýtali, čím by mali kŕmiť mačku. On odpovedal, že prasadamom a keď chce mäso, tak nech ide a uloví si myš. Vy nemáte povinnosť, aby ste zabíjala nejaké myši a dávala ich tej mačke. Keď tak túži po tom mäse, tak nech si ho zabezpečí. V skutočnosti drvivá väčšina detí nechce jesť mäso a to je prirodzený dôkaz toho, že mäso v sebe nenesie žiadnu hodnotu. Samozrejme je lepšie o tom nerozprávať, pretože z toho môžu byť problémy. No naše konanie by malo viesť k tomu, aby ľudia jedli menej mäsa. Ak to budete demonštrovať navonok, že im to mäso nedáte, tak budete mať samozrejme s tými rodičmi problémy. No ak to budete robiť správne, tak tí rodičia nemôžu mať k vášmu postupu žiadne námietky. Vy môžete povedať, že mäso na tanieri bolo a to, že to mäso sa nezjedlo, tak to si vyriešte s vašim dieťaťom.

 

Ešte taká skúsenosť. Asi trištvrte tých rodičov s tým nemá žiaden problém. Oveľa väčší problém sú vajíčka, to je pre ľudí nepochopiteľné. To nedokážu logickou úvahou prijať.

 

Čo to sú vajíčka? To je menštruácia sliepky. Musíme pochopiť, že u každého človeka je nejaký progres. A štandardy ktoré sú v našom hnutí sú dosť vysoké. Sú správne, ale nie každý ich môže nasledovať. Ak ste pozorne počúvali ten komentár, tak Šríla Prabhupáda presne o tomto hovoril. Píše tam, že nie každý človek je schopný nasledovať tieto vysoké štandardy. Môže konať inak, a to neznamená, že jeho nesprávne konanie je správne. Správne konanie je také, ako je popísané v písmach, no nie všetci to môžu nasledovať. Šríla Prabhupáda tam píše, že to by sa nemalo považovať za adharmu, keď ten človek, ktorý to nie je schopný nasledovať to nenasleduje.

 

Príklad:

Narkoman, ktorý berie nejaké tvrdé drogy, tak s tým nemôže hneď prestať, ale musí prejsť na ľahké drogy. To je dokonca aj oficiálny spôsob liečby narkomanov, že im lekár začne predpisovať nejaké ľahšie drogy. No keď lekár niekomu prepisuje ľahké drogy, tak to neznamená, že ich môžem užívať ja.

Mali by sme vedieť, že sú ľudia, ktorí budú rozumieť týmto princípom a budú ľudia, ktorí to nepochopia. Musíme pochopiť, že našou úlohou nie je prinútiť človeka, aby nasledoval absolútne všetky princípy. Našou úlohou je, aby sme sprostredkovali informáciu o princípoch maximálnemu množstvu ľudí. Aby mali možnosť ľudia, ktorí majú schopnosť sa toho vzdať. Musíme prijať to, že sú ľudia, ktorí to nedokážu nasledovať. Keď niekto nechápe princípom a vy ste sa mu to snažili vysvetliť, tak sme splnili našu povinnosť, ale výsledok už od nás nezávisí.

Môžeme vysvetliť človeku, čo sú to vajíčka, že to je menštruácia sliepky. A my nechceme jesť výsledok menštruácie. Pre niekoho to je dostatočný argument a niekto povie no a čo. Niekto povie, že napríklad kanibali jedia ľudí a nemalo by sa to.

 

Dodatková otazka:

Môžem na to ešte nadviazať? To ale môže potom ničiť vzťahy. Dám konkrétny príklad: Moja sestra, ktorú mám veľmi rada nerešpektuje nejedenie vajíčok a povie, že v tom koláči je jedno vajíčko a to je skoro nič a keď to nezješ, tak ma urazíš.

 

Takže opäť. Kto provokuje a chce zničiť vzťah? Ona vie, že nejete vajíčko a mohla upiecť niečo iné. Máte nejaké jedlo, ktoré vaša sestra nemá rada? Ak nemá rada pohánku, tak jej pripravte pohánku a povedzte jej, že sú tam len dve lyžičky pohánky a že ste ju pripravili špeciálne pre ňu. Veľmi ťa ľúbim, preto som ti uvarila pohánku, ktorú od srdca nenávidíš. Takže ak si moja sestra a máš ma rada, tak to dokáž a zjedz tu pohanku a poďakuj mi. Nezdá sa vám to divné? Cítite sa zle keď to nezjete? A majú vás radi?

 

Myslím si že áno, ja sa niekedy úspešne bránim, ale tá situácia je nepríjemná.

 

Dám vám taký príklad:

Moja mama ma má rada, všetci členovia mojej rodiny jedia mäso aj vajíčka, ale keď je nejaký sviatok a ja k nim prídem na návštevu, tak oni špeciálne uvaria niečo v čom nie je ani mäso ani vajíčko. A mama mi vždy hovorí, že tu nie je to a tu nie je to a uvarí mi to čo mám rád a to čo jem. Všetci príbuzní zjedia všetko aj ten môj šalát, ale pre mňa vždy pripraví niečo zvlášť. Takže ja si myslím, že toto je prejav lásky. Prečo im nemôžete ponúknuť takýto variant. Ak vašej sestre medzi štyrmi očami vysvetlite, že ju máte rada a že by ste to ocenili, tak si myslím, že v tom nebude problém.

Najčastejšie je problém v tom, že nedokážeme vysvetliť situácie. Som presvedčený, že keď jej prejavíte úctu a poďakujete jej, tak s tým nebude mať problém. Ak to urobíte dostatočne mäkko a diplomaticky, tak si vás budú vážiť, že máte nejaké princípy. Ľudí si vážime za to, že dodržujú nejaké svoje zásady. Je to iba určitá situácia, ktorá vás má niečo naučiť. Skúsenosť ako konať v takých situáciách.

 

Otázka:

Niekto by mohol namietať, že keď budú bitúnky, tak to bude zlé. Nejednám, tak nejem mäso. Aj taký zemiak má dušu. A viem, že aj na úrovni GBC sa diskutovalo o otázkach vegánstva, čiže prijímanie mlieka. A teraz ako do tohto všetkého zakomponovať ten princíp prasadam v nejakom hlbšom vysvetlení?

 

Podstata je v tom, že je určitý druh vzťahu. A ako už sme hovorili hriech je to konanie, ktoré ničí vzťahy. Zmysel je v tom, že každý človek musí niečo jesť, nemôžeme piť ropu. Človek je nejaké živé bytosti. Ten bod je v tom, že sú niektoré druhy vzťahov, ktoré sú takým spôsobom nastavené, že je to dovolené. A niektoré druhy nie je povolené jesť. To neznamená, že mäso nikto nikdy v žiadnej situácii nesmie jesť. Napríklad tiger môže jesť mäso. Keď bude tiger jesť mäso, tak ho nikto nebude trestať, nebude mať za to zlú karmu, nepôjde ani do pekla. No ak človek bude jesť mäso, tak bude potrestaný, pretože človek má alternatívu. Ovocie a zelenina sú živé bytosti s oveľa nižšou úrovňou vedomia. Mäso nepatrí do kategórie, ktorá je určená pre človeka. Človek môže byť aj vegán aj vegetarián, je to jeho sloboda výberu. Môže jesť iba surové jedlo, môže jesť len varené, môže jesť chlieb, nemusí jesť chlieb. Toto všetko je široké spektrum slobody výberu.

Mäso, ryby a vajíčka nie sú určené na to, aby ich človek jedol. Keď porušuje tento zákon, tak jeho vedomie prestáva správne fungovať. V tomto je ten problém. Problém nie je v tom, že jeme živé bytosti, ale v tom, že jeme živé bytosti, ktoré nie sú určené pre nás a tým pádom porušujeme zákon.

A z druhého uhlu pohľadu sa na to dá pozrieť takto: Predstavte si, že idete zabiť zemiak. Vytiahnete zemiak zo zeme a rozrežete ho na kusy. To je jedna situácia. A skúste zaútočiť na sliepku s nožom. Skúste s ňou urobiť to isté. Budete cítiť nejaký rozdiel? Bude ten zemiak kričať od bolesti a bude od vás chcieť utiecť ako tá sliepka? Uvidíte ako strieka krv a črevá sa rozletia do strán. Ako sa tá živá bytosť trase v smrteľnom kŕči. Môžete podrezať uhorku, z nej tiež bude tiecť nejaká šťava. Je tu niekto, kto cíti rozdiel v tom keď podreže uhorku a podreže kravu? Ja si myslím, že to nie je etické porovnávať tieto veci.

 

Dodatková otázka:

Nie je to skôr na úrovni nášho vnímania?

 

Ešte raz, jesť zeleninu je normálne. Pretože neporušujeme zákony vzťahov v prírode. Ak sa pozrieme na rôzne životné druhy, tak sú medzi nimi určite vzťahy a jeden živočíšny druh je určený ako potrava pre iný živočíšny druh. Ak je človek ovocie a zeleninu, tak je to nevyhnutné, ale jedenie mäsa nie je nevyhnutné. Ak nie sme tigre, vlci, alebo šakaly. Keď zje tiger nejakého losa, tak je to pre neho úplne normálne, ale keď to robí človek, tak to nie je normálne.

 

Dodatok k otázke:

Kto to určil, že to bude tak?

 

Dokonca aj sama fyziognómia ľudského tela o tom hovorí. Ľudské telo nie je prispôsobené na to, aby dokázalo správne stráviť mäso. Zuby, obsah žalúdočných štiav, dĺžka tráviaceho traktu atď. viac sa podobáme bylinožravcom, ako mäsožravcom. Kto to povedal? To sú jednoducho vedecky dokázané objektívne fakty. Povedať môžete čokoľvek, napríklad, že je treba piť ropu, lebo to je veľká česť pre tu ropu, aby mohla slúžiť človeku, ale rozumný človek sa opiera o inteligenciu a objektívne fakty.

Dravce majú veľmi krátky tráviaci trakt, aby tam zbytočne to mäso nehnilo. Človek má oveľa dlhší tráviaci trakt a to je preto, aby sa tam strava dostatočne rozložila, aby z toho organizmus získal živiny. Otvorte ústa psovi a pozrite sa aké má zuby, alebo tigrovi, pozrite sa na zuby kravy. Na ktoré zuby sa ľudské viac podobajú? Niektoré zuby sú určené na presúvanie rastlinnej stravy a niektoré sú na trhanie mäsa. Chemické zloženie obsahu žalúdočných štiav u dravcov a u človeka je presne opačné. Pre mňa osobne sú to nejaké objektívne argumenty, ktoré má presvedčili.

 

Dodatková otázka:

Potom je otázka, či existujú len dva extrémy, či je buď mäsožravec, alebo bylinožravec. Alebo či je niečo medzi tým.

 

Samozrejme je tu tá sloboda výberu, môžete, alebo nemusíte prijať ten názor, to je vaša sloboda. V žiadnom prípade proti tomu nič nemám. Vy máte taký uhol pohľadu a ja mám iný.

 

Doplnok k otázke:

Ja sama mäso nejem. Ale je to potom otázka toho, keď sme bližšie k bylinožravcom, tak potom tu je otázka toho vegánstva, keď pripustíme, že sme všežravce, keď prijímame nejaké mliečne výrobky. Stále je to o tom, že jeme aj živočíšne produkty, to nie je to, že sme bylinožravce.

 

Absolútne každý organizmus je špecifický a to nehovorím že sa rozdeľuje iba na tieto dve kategórie. Ten ľudský organizmus je nastavený tak, že v extrémnych situáciách môže stráviť a prijímať čokoľvek. Podstata tejto témy je v tom, že človeku je daná sloboda výberu a či ju prijíma alebo nie. Čo sa týka mlieka, tak človek je cicavec. Mamy koja svoje deti.

 

Doplnok k otázke:

No to je určené iba na detský vek.

 

Prečo by človek nemohol stráviť mlieko? Ja tu nechcem vystupovať ako nejaký dietológ, alebo znalec tohto všetkého, chcel som sa len podeliť so svojim uhlom pohľadu na podstatu princípu. Napríklad, keď vypijem mlieko, tak tým nikoho nepripravím o život, ale keď chcem zjesť rybu, tak ju musím vyloviť, zabiť a potom ju môžem až zjesť, čiže ju pripravím o život. Mne skôr ide o tú podstatu toho.

Čo sa týka mlieka, tak ja osobne ho nepijem. Ale kefír, jogurt, alebo nejaký syr občas prijmem. Dúfam, že ma za to nikto neodsúdi, že si dám občas kúsok syra. Ak som niekoho nejakým spôsobom urazil, alebo som sa ho dotkol, tak vás prosím o prepáčenie pretože to nebolo mojim cieľom. Každopádne si veľmi cením, že ste mi dali možnosť sa podeliť so svojim uhlom pohľadu. Ďakujem vám taktiež za vašu trpezlivosť.


Poznámka editora: Vidno, že niektorí pýtajúci sa sú niečo medzi človekom a neandertálcom, obzvlášť čo sa týka etikety. Keď Surdas pr., alebo nejaká podobná osobnosť niečo vysvetľuje, treba sa pri kladení otázok k nemu vzťahovať pokorne, a nie vyzývavo. Človek má chodiť na prednášky s jediným cieľom – prijať poznanie, a nie zbytočne špekulovať.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Mohlo by vás zaujímať

Surdas prabhu Vzťahy
Čítaj viac
Filozofia Sekta
Čítaj viac
Surdas prabhu
Čítaj viac