späť

Utthana (Haribodhiní) ékádaší

Utthana (Haribodhiní) ékádaší

Pôst / Prerušenie (BA) 13.11.2024 (06:56 - 08:34)

Pán Brahma povedal Nárada munimu: „Drahý synu, teraz ti popíšem slávu Haribódhiní ékádaší, ktoré maže všetky hriechy, dáva obrovské zásluhy a nakoniec oslobodenie múdrym dušiam odovzdaným Pánovi.“

 

„Ó, Nárada, zásluhy získané kúpeľom v Gange sú určite významné, ale iba dovtedy, kým neprišlo Haribódhiní ékádaší. Toto sväté ékádaší, ktoré nastáva v mesiaci Kartik, v jeho svetlej polovici, je oveľa mocnejšie v anulovaní hriechov, ako tisíc Ašvamédha a sto Rádžasúja obetí. „

Nárada muni, svätec medzi polobohmi, sa opýtal svojho otca, Brahmu: „Ó, otče, prosím popíš mi rozdiel medzi úplným pôstom a čiastočným.“

Brahma odpovedal: „Ak sa dotyčný naje len raz na poludnie (bez obilia a strukovín), hriechy z jeho minulého zrodenie sú vymazané. Ak sa naje raz v podvečer, zničí hriechy z minulých dvoch zrodeniach a ak sa pôsti úplne, hriechy sa anulujú z posledných siedmych zrodení. Ó synu, čokoľvek, čo ide len ťažko dosiahnuť v troch svetoch, získa každý, kto striktne dodržiava Haribódhiní ékádaší. Osoba, ktorej hriechy sú ako hora Sumeru ich všetky zredukuje pôstom na Pápaháriní ékádaší (iné meno pre toto ékádaší). Hriechy, ktoré osoba nazhromaždila za tisícky predchádzajúcich životov sú spálené na popol pokiaľ sa nielen pôstí, ale zostane hore celú noc, rovnako ako stoh bavlny ľahne popolom, keď v nej niekto zapáli malý ohník.“

„Ó, Nárada, takto možno získať všetko priaznivé. Aj tá sebemenšia zbožná činnosť vykonaná tými, ktorí sa pôstia na ékádaší, zaručí ohromné ​​zásluhy. Ale ten, kto nedodrží pôst na ékádaší, môže vykonať ohromné ​​množstvo zbožných činností, získa však len malé množstvo zásluh. Každý, kto nespieva Gájatrí mantru trikrát denne, zanedbáva pôstne dni, neverí v Boha a tak kritizuje védske písma, rovnako ako ten, kto podvádza ostatných a neváži si služby jemu preukázané, nemôže vykonávať žiadne zbožné činnosti efektívne. Každý kto si užíva sexu so ženou iného či vdovou, prináša skazu sebe a svojej rodine. Taký človek nebude mať deti v budúcom živote a bude žiť zničeným životom. Ďalej, ten kto je arogantný voči brahmánom a duchovnému učiteľovi, stratí ihneď všetok duchovný pokrok, rovnako ako svoje bohatstvo a deti. Ten, kto urazí svätú osobu, čoskoro stratí svoju zbožnosť, vlastníctvo a zmyslový pôžitok, načo bude poslaný do pekla. Uvidí skazu svojej vlastné dynastie.

Na druhú stranu, ten, kto vykonal aj ten najťažší hriech zabitia brahmány, sa zbaví všetkých reakcií vykonaním pôstu na toto ékádaší. Musí však svojich činov ľutovať a už nikdy ich neopakovať. Ten, kto sa spolieha na silu svätých dní ako ékádaší a naďalej vykonáva tie najodpornejšie hriechy, sa môže postiť aj stotisíckrát bez toho, aby to malo sľubovaný účinok.

Zásluhy získané pôstom na ékádaší sa nedajú prirovnať k žiadnym iným formám zbožných činností, ó Nárada, preto dodržuj pôst počas ékádaší dní. Budeš tak skutočným mystikom a askétom, pretože potešíš najvyššieho Pána a dosiahneš tak oslobodenie. Haribódhiní mesiaca Kartik je najlepším z ékádaší. Čokoľvek čo možno dosiahnuť v tomto materiálnom svete možno dosiahnuť pôstom na tento deň. Diskutovanie zjavených písiem v mesiaci Kartik teší Pána Višnua viac, ako darovanie slonov a koní či vykonávanie nákladných obetí. Počas tohto mesiaca má oddaný zanechať obyčajných povinností a využiť všetkého času a energie na diskutovanie a ospevovanie zábav a vlastností Pána. Celé generácie predkov sú oslobodení a povýšení na vyššie planéty vykonávaním oddanej služby v mesiaci Kartik.“

Nárada sa opýtal svojho otca, Pána Brahmu: „Otče, vďaka za tak obsiahly popis zásluh Haribódhiní ékádaší. Teraz mi prosím popíš ako môžem správne dodržať toto vznešené ékádaší.“

„Ó synu“, odpovedal Brahma, „osoba ktorá chce dodržať toto ékádaší, musí skoro ráno vstať v čase Brahma-muhúrty. Potom čo očistí svoje telo kúpeľom a recitovaním posvätných slabík by sa mala modliť k Pánovi nasledovne: „Ó, Pán Kéšava, dnes je ékádaší, deň Tebe tak drahý. Postím sa teda a celý deň Ti budem slúžiť a myslieť iba na Teba. Ó Pane s lotosovými očami, si mojím jediným útočiskom, prosím ochráň ma.“ Keď takto s veľkou oddanosťou a láskou predniesol túto modlitbu, začína pre neho ékádaší deň. Celé dopoludnie a popoludnie sa má zamestnať ospevovaním úžasných činov a vlastností najvyššieho Pána v spoločnosti oddaných. Má tancovať v extáze a hrať na hudobné nástroje pre Jeho potešenie. Mal by obetovať mnoho rôznych druhov ovocia a kvetín. Obzvlášť Agastya kvety sú priaznivé. Hovorí sa, že aj Indra vzdáva poklony oddanému, ktorý dekoruje Pána kvetinami Agastja na Haribódhiní ékádaší.

Ó, Nárada, tiež ktokoľvek len vidí Tulasí maharání, dotýka sa jej, medituje nad ňou, klania sa a modlí sa k nej o milosť, rozpráva jej históriu, zasadzuje ju, uctieva ju a polieva, bude žiť večne na Vaikhunte. Ó, Nárada, ten kto slúži Tulasídéví týmito deviatimi spôsobmi, získa šťastie na vyšších planétach po tak dlhú dobu, koľko má jeho rastlinka koreňov a korienkov. Keď tá splodí semienka, vyrastú ďalšie a ďalšie rastlinky. Po toľko kálp, koľko semienok je takto vyprodukovaných, budú jeho predkovia oslobodení.

Tí, ktorí uctievajú Pána Kéšavu kvetinami Kadamba, nikdy neuvidia planétu Jamarádža, zosobnenej smrti. Aký je teda zmysel uctievať kohokoľvek iného? 

Na druhý deň, na dvadaší, by mal oddaný vstať čo najskôr a spievať na džape. V ten pravý čas by mal prerušiť pôst. Ten, kto jedol večeru, by mal darovať jedlo na dvádaší. Ten kto jedol ovocie, by mal darovať tiež ovocie. Kto sa postil od oleja, by mal darovať ghí. Kto sa postil od ghí, by mal dať mlieko. Kto spal na holej zemi, by mal darovať posteľ a periny. Muž, ktorý chce predísť padaniu vlasov, by mal darovať zrkadlo brahmánovi. Ten, kto si nemôže dovoliť tieto dary, by mal aspoň sladko prehovoriť k brahmánovi.

V tento deň tiež končí Čaturmásya a tak čohokoľvek sme sa zriekli počas tohto štvormesačného obdobia, by sme mali darovať brahmánom. Aj v tomto mesiaci by mal každý obetovať ghí lampu Pánovi Višnuovi v Jeho podobe Damodara v chráme alebo Tulasídévi.

Ó, Nárada, tak som ti opísal úplný proces pôstu na Haribódhiní ékádaší. Každý, kto ho len počuje, získa rovnaké zásluhy ako darovanie kráv brahmánom.“

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov