späť

Začína mesiac Karttik (Damodara)

Začína mesiac Karttik (Damodara)

+ obetovanie lampičiek

Poté, co země prošla intenzivním létem a vlhkým monzunovým obdobím, je v Indii Sharat neboli podzim
vnímán jako jedno z nejkrásnějších období v roce. Podle védského kalendáře spadá podzim do měsíců
Ašvina a Karttik, z nichž má Karttik zvláštní význam, protože jej upřednostňuje Pán Krišna.
Každý miluje určitá jídla, nápoje, oblečení a hudbu a Pán Krišna není výjimkou. Ve skutečnosti máme
své záliby proto, že jsme součástí Krišny, který má své vlastní osobní záliby. Krišna miluje máslo, žluté
oblečení, paví pera, krávy, flétny a zemi Vrindávan. Podobně ze všech měsíců miluje nejvíce Karttik.

 

Měsíc lásky

Oddanou službu lze provádět kdykoli a na jakémkoli místě, přesto oddaní dobře vědí, že oddaná služba
konaná během měsíce Karttiku je pro Pána obzvláště příjemná. Během tohoto měsíce proto provádějí
další askezi a praktikují ještě více. Přestože védská písma podrobně popisují hmotné výhody, kterých lze
dosáhnout při oddané službě během Karttiku, ryzí oddaní Pána Krišny o ně nemají zájem. Více je zajímá
pouze potěšení Pána. Oddaní každý rok netrpělivě očekávají příchod Karttiku, kdy denně
zpívají Damodarashtakam, modlí se a nabízejí upřímnou lásku a oddanost, kdy obětují lampy z ghí
Pánovi. Po celý měsíc jsou tak ponořeni do dětských zábav Krišny jako Damodara, že o nich neustále
vypráví a zpívají.

Tyto Damodarashtakam modlitby, zkomponované Satyavrata Munim, krásně popisují zábavu Damodara,
ve které matka Jašódá přivazuje rozpustilého Krišnu k dřevěnému hmoždíři. Modlitby také poskytují
informace o Bohu, Jeho oddaných a vědě o oddané službě. Ze zábavy a modliteb Damodarashtakamu
plyne zásadní ponaučení, že všudypřítomného a všemocného Pána snadno přemůže láska Jeho
oddaného a že láskou nasycení oddaní netouží po ničem jiném, než neustále poslouchat a oslavovat
Jeho zábavy.

Ó Pane Damodaro, přestože jsi schopen dát všemožná požehnání, nemodlím se k tobě za požehnání
neosobního osvobození, ani za nejvyšší osvobození věčného života na Vaikunthě, ani za žádné jiné
podobné požehnání. Ó Pane, jen si přeji, aby se tato Tvoje podoba jako dítěte ve Vrindávanu projevila v
mém srdci, k čemu mi bude kromě toho tedy ještě něco jiného? Tvá svrchovaně okouzlující tvář,
obklopená zářícími prameny tmavých kudrnatých vlasů, připomíná plně rozkvetlý lotos zabarvený
načervenalým leskem díky tomu, že ji matka Jašódá znovu a znovu líbala. Kéž tato vize tvé lotosové
tváře se rty červenými jako ovoce bimba zůstane navždy v mém srdci. Miliony dalších požehnání pro mě
nejsou žádným přínosem.
– Damodarashtakam 4-5

Tato modlitba odhaluje náladu čisté oddané služby a život čistých oddaných – podstatu a sladkost
měsíce Karttik.

Tento měsíc je také známý jako Urja vrata. Urja znamená šakti a odkazuje na vnitřní energii Šrí Krišny,
Šrímatí Rádhárání, která je převládajícím božstvem tohoto měsíce.
Také zásluhy získané oddanou službou pro potěšení Pána v tomto měsíci jsou 1000-krát větší než v
kterémkoli jiném ročním období.

 

Zábava Damodara

Podle Šríly Vishvanathy Čakravartího Thákury, Pán Krišna přijal Damodara-lilu v den Dipavali
(Diwali). Při této zábavě, která je popsána v desátém zpěvu Šrímad-Bhágavatamu, Krišna rozhněval
svoji matku Jašódu tím, že rozbil hrnec másla a dával máslo opicím. Poté utekl, když uviděl zuřící
Jašódu, jak ho pronásleduje. Po velkém boji Jašóda chytila dítě Krišnu a pokusila se ho svázat lanem
k dřevěnému hmoždíři. Překvapivě ale zjistila, že lano, které používá, je o dva palce kratší, než aby je
mohla zavázat. Přestože přidala další lano, pokaždé když se pokusila svázat Kršnu, zjistila, že lano je
kratší přesně o dva palce. Nakonec Krišna ocenil vytrvalou snahu své matky a souhlasil, že bude
svázán. Oddaní mu pak začali říkat Damodara, „ten, jehož udara (břicho) je svázáno dama (lano). “

ŠrílaPrabhupáda píše:
Jogíni, mystici, chtějí chytit Krišnu jako Paramátmu a s velkou askezí a pokáním se k Němu snaží přiblížit, ale nemohou. Zde však vidíme, že Jašóda Krišnu chytne, když ve strachu utíká. To ilustruje rozdíl mezi bhakti a jogínem. Jogíni se nemohou dostat ke Krišnovi, ale pro čisté oddané, jako je matka
Jašóda, je Krišna již chycen. Krišna se dokonce bál své matky Jašódy… Krišna se bojí matky Jašódy a
jogíni se bojí Krišny.
– Šrímad-Bhágavatam 10.9.9, Význam

Když oddaní vidí Pána celého vesmíru svázaného láskou Jeho oddaného, jejich srdce jsou naplněna
extrémní vděčností. Okouzlena Krišnovými božskými vlastnostmi jsou jejich srdce nekontrolovatelně
přitahována k Němu. I když si oddaní nepřejí podmanit si Pána, On má velkou radost z toho, když mu
jeho oddaní nařizují a ovládají Ho. Každý se snaží být ovládán tím druhým, protože tam, kde je láska,
štěstí nespočívá ve vítězství nad druhým, ale ve vítězství nad ním samotným. Šríla Prabhupáda ve svém
významu pro Šrímad-Bhágavatam (6.16.34) píše: „Pán i oddaní vítězí. Pán je oddaný svým oddaným a
oddaní jsou poraženi Pánem. Protože jsou navzájem poraženi, oba ze svého vztahu odvozují
transcendentální blaženost. “

Poté, co se oddaní na celý měsíc ponoří do této nádherné zábavy, se cítí mnohem těsněji spojeni se
svým Pánem. Každý může vyzkoušet toto ponoření. Zúčastnit se motliteb Damodarashtakam během
celého Karttiku a nabídnout svou vlastní oddanost Pánu Damodarovi pomocí lampiček vyrobených z ghí
může každý i doma.

 

Další události v měsíci Kartiku – Návrat Pána Rámy do Ajódhji

Poté, co Pán Rámačandra zabil démona Rávanu, vstoupil do svého města Ajódhji. Kartik Amavasya je
oslavován jako Dipavali, svátek světel, oslavující dlouho očekávaný návrat Pána Rámy do Jeho
království po 14 letech vyhnání a válce, která vedla mezi Rámou a Rávanou. Obyvatelé Ajódhji, která se
během Pánovy čtrnáctileté nepřítomnosti podobala městu duchů, na oslavu této události osvětlovali
město lampami.

Ajódhja je jako naše srdce a Síta-Ráma jsou životní silou v tomto srdci. Ajódhja byla kdysi bohatým
městem, ale když ji Síta a Ráma opustili, obyvatelé cítili, že ztratili srdce a chovali se jako chodící
mrtvoly. Není ani možné popsat mentální agónii, kterou tito lidé trpěli v odloučení od svého milovaného
Pána. Plnili své každodenní povinnosti pouze jako formalitu a udržovali si život jen v naději, že jednoho
dne znovu uvidí Pána Rámu. Čaitanja Maháprabhu vyjádřil své vlastní pocity odloučení ve
své Sikshashtace (7): shunyayitam jagat sarvam govinda-virahena me. „Při Tvé nepřítomnosti mám
pocit, že celý vesmír je bezútěšná prázdnota.“
Když se Pán Ráma vrátil do Ajódhji, obyvatelé města získali zpět svůj život a jejich zoufalé srdce se
rozzářilo radostí. Toto světlo se projevilo ve formě osvětlených lamp.

 

Zvednutí kopce Govardhan

Govardhana Puja také spadá do měsíce Karttiku. Když Krišna přesvědčil Nandu Mahárádže, aby zastavil
tradiční Indrovu Púnu celé rodiny, rozzuřený Indra poslal na Vrindávan prudký liják. Ale protože Krišna
chránil Vrindávan, Indra nemohl zničit ani částečku prachu této svaté země. Krišna malíčkem své levé
ruky bez námahy zvedl kopec Govardhan a rozdrtil Indrovu pýchu, čímž ochránil oddané Vrindávanu.
I tato zábava dokazuje Krišnovu neomezenou lásku k Jeho oddaným. V Bhagavad-gítě (18.66) nás
Krišna ujišťuje, že pokud opustíme všechny druhy náboženství a jen se mu odevzdáme, bude nás
chránit ve všech situacích. Když Krišna zvedl kopec Govardhan, ukázal, že bude v jakékoli míře chránit
své milující oddané. Při meditaci nad touto zábavou se oddaní cítí nesmírně vděční a jsou připraveni se
všeho vzdát a jen se odevzdat Krišnovi.

 

Odchod Šríly Prabhupády

Měsíc Karttik má pro oddané i celý svět ještě další význam: Jeho Božská Milost AC Bhaktivédanta Svámí
Prabhupáda během tohoto měsíce opustil tento svět a znovu se připojil k Pánu Krišnovi v Jeho věčných
zábavách v duchovním světě. Všichni, a zvláště oddaní, zůstanou věčně zavázáni Šrílovi Prabhupádovi,
bez jehož vedení bychom nikdy nepochopili význam Damodara-lily, Dipavali, Govardhana Pujy nebo
Kartiku, ani bychom nedokázali ocenit nepochopitelnou lásku mezi Pánem a Jeho oddanými.

 

Bhíšma Panchaka

Posledních 5 dní měsíce Kartiku je tradičně známých jako Bhíšma Panchaka nebo Višnu
Panchaka. Krišnův dědeček Bhíšma se těchto pět dní postil a připravoval se, že se vzdá svého života. V
Hari Bhakti Vilasa se říká, že pokud je toho někdo schopný, měl by pro potěšení Pána dodržovat půst
od určitých potravin na Bhishma-panchaka. Půst by měl začít vzpomínáním na Bhíšmadévu v den
Ekádaší a měl by skončit na Purnimě [úplňku]. Padma Purana říká, že člověk se těší s Pánem a
dosahuje duchovních pokroků touto askezí.

 

Jak oslavit Karttik

Všichni oddaní, kteří vzpomínají na krásnou zábavu Pána Damodara a doufají, že jednoho dne dokážou
svázat Damodara svými provazy lásky, večer nabízejí lampy ghí a zpívají nádherný Damodarastakam,
který v této době vytváří v chrámech transcendentální atmosféru. Kromě toho, protože Šrímatí
Rádharání je převládajícím božstvem tohoto měsíce, je oslavování Jejího transcendentálního jména,
slávy, forem a vlastností hlavní vrata, kterou je třeba v tomto měsíci provádět. V den Govardhan Pujy je
také uctívána Matka kráva. V tento den všichni obyvatelé Vrindávanu obejdou vrch Govardhan.

 

Jak oslavit Karttik doma

1. „V měsíci Karttiku, který je Šrí Harimu velmi drahý, ten, kdo se koupe brzy ráno, dosáhne zásluhy
koupání na všech poutních místech. Každý, kdo nabídne Pánu lampu ghí v měsíci Karttiku, ó brahmane,
se osvobodí od všech druhů hříchů, jako je i zabití brahmany, a odejde do sídla Pána Hariho. “ (Brahma
khanda). Toto může provozovat každý u sebe doma.
2. Provést důkladný úklid vašeho domova a jeho ozdobení lampami, květinami, svíčkami atd. Zejména
na Dipavali (4.11.)
3. Nabízení lampy ghí k obrazu Pána Damodara a Matky Jašódy následované zpěvem
Damodarastakamu může rodina provádět každý večer či v podvečerních hodinách.
4. Děti se mohou shromáždit a zahrát hru znázorňující krásnou Damodara Lilu a mohou si hrát
způsobem jako Krišna.
5. Každý může vzdát hold Urja Vrata tak, že se vzdá nějakého velmi oblíbeného jídla, jako jsou sladkosti
atd., a nabídne je jako oběť pro potěšení Urjeshwari Šrí Rádhy, aby mu požehnala Urjou neboli duchovní
energií, aby mohl vykonávat svou oddanou službu bez vlastního uspokojení.
6. Navýšit počet kol Mahámantry zpívané na růženci každý den.
7. Více číst knihy Šríly Prabhupády nebo se doporučuje na sociálních sítích vytvářet malé čtenářské
skupiny, aby se zajistila kontinuita čtení.
8. Věnovat více času naslouchání a zpívání Mahámantry.

 

BONUS: Prednášku od Surdasa prabhu nájdete tu.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov