späť

Paramá Ekádaší (prestupné)

Paramá Ekádaší (prestupné)

Pôst / Prerušenie 12.08.2023 (09:31 - 10:31)

Judhištir Maharádž so opýtal svojho Pána: „Ó Krišna, prosím popíš mi aj druhé Ekádaší priestupného mesiaca. Som veľmi dychtivý načúvať.“

 

„Toto Ekádaší sa nazýva Parama a každému, kto ho dodrží, udelí konečné oslobodenie a tým ho zbaví strachu. Od veľkých svätcov v meste Kámpilja som počul nasledujúci príbeh.“

 

V dávnych dobách žil v meste Kámpilja jeden zbožný Brahman menom Sumédha. Žil so svojou ženou, Pavitrí, ktorá bola veľmi cnostná a oddaná. Boli však veľmi chudobní a Sumédha sotva zaopatril na živobytie. Hoci žili veľmi chudobní, jeho krásna manželka ho neopustila. Keď prišli hostia, Pavitrí im často dala svoje vlastné jedlo a sama sa postila. Jej krásna tvár bola však ako lotos, nikdy neuvädla. Keď Sumédha videl, ako jeho manželka trpí, nemohol už viac prihliadať a oslovil ju: „Drahá ženo, sme bráhmani a hoci sa snažím, nedostáva sa nám žiadne úľavy. Bez dostatočného bohatstvo nie je život hospodárov nikdy úspešný. Preto prosím, dovoľ mi ísť na púť a zarobiť nejaké bohatstvo. Ak sa čo i len posnažím, určite získam, čo mi náležite patrí a prekonám tak nepriazeň osudu.“

 

Keď Pavitrí počula návrh svojho manžela, zopäla ruky a očami plných sĺz prehovorila: „Myslím, že nie je nikto viac učený ako ty. Ten kto aj v ťažkej situácii myslí na blaho ostatných hovorí ako teraz ty. Ale písma hovoria, že akékoľvek bohatstvo človek má je len preto, že predtým dával. Rovnako tak ak žiadne nedával môže napríklad aj sedieť na hore zlata a zároveň byť chudobný. Akékoľvek dobrodenia človek dáva, či už je to v podobe peňazí, vzdelanie, pôdy sa mu v budúcom živote vráti. Nikto nezíska nič čo v minulosti nedal. Ó drahý, čokoľvek má, tak určite príde. Si veľký učenec, zostaň teda tu a pokračuj vo svojej dharme. Uvidíš, že všetko dobre dopadne. Bez teba by som nemohla žiť.“

 

Keď Sumédha vypočul naliehavé slová svojej drahej ženy rozhodol sa že zostane vo svojej rodnej dedine. Jedného dňa zavítal do ich domu Kaundinja Muni. Sumédha a Pavitrí svätca privítali a podľa svojich možností ho uctili. Ponúkli mu miesto na sedenie a skromne ho obdarovali. Sumédha chválil spoločnosť veľkých duší: „Dnešný deň sa môj život stal dokonalým, pretože mám možnosť počúvať a slúžiť Vám.“

 

Potom svätca oslovila Pavitrí: „Ó učený, ako sa môžeme zbaviť našej chudoby? Ako môže niekto kto vo svojom predchádzajucom živote nedával, dostať dobrú rodinu, bohatstvo a poznanie v tomto živote? Môj manžel chce odísť a získať peniaze v zahraničí. Vyhovorila som mu to a on zostal. Je veľké šťastie že si k nám dnes zavítal, prosím poraď nám, ako sa zbavíme nepriazne osudu.“

 

Kaundinja Muni vypočul úprimnú žiadosť od trpezlivej Pavitrí. Na chvíľu sa zamyslel a povedal: „Existuje pôstny deň veľmi drahý Pánovi Harimu. Samotné meno Hari znamená ten kto odstraňuje prekážky svojmu oddanému. Pôstením sa na tento deň vám prinesie okamžitú úľavu od utrpenia spôsobené hriešnymi reakciami. Tento pôstny deň pripadá na priestupný mesiac, jeho druhej polovice, a volá sa Paramo Ekádaší. Je najlepším z dní a má moc splniť akékoľvek prianie. Dodržte úplný pôst a celý deň a noc zamestnajte opěvováním Pána Hariho. Druhý deň usporiadajte hostinu a rozdávajte prasádam. Týmto spôsobom dodržíte pôst na Paramo Ekádaší a potešíte Najvyššieho Pána.“

 

Pán Krišna pokračoval: „Týmto spôsobom Kaundinja Muni láskavo poučil Pavitrí o moci Parama Ekádaší. Potom oslovil Sumédhu: „Na Dvadáší vykonaj sľub dodržať Pančarátrika pôst podľa pravidiel a predpisov. Po dobu piatich dní sa spolu s rodičmi postite podľa svojich možností. Ktokoľvek nakŕmi kvalifikovaného Brahmana v tieto dni akoby nakŕmil všetkých polobohov, ľudské bytosti a démonov. Darovaním hrnca plného sezamových semienok zaistí darcovia život na nebeských planétach po tak dlhú dobu, koľko semienok bolo v tom hrnci. Ten kto daruje hrniec čistého ghí pôjde na planétu Boha Slnka potom čo si užíval nekonečné slasti na tejto planéte. Ktokoľvek dodrží celibát týchto päť dní si bude užívať na Indra-Loke s nebeskými tanečnicami. Preto ak chcete byť odmenení bohatstvom na tejto planéte obaja sa postite počas Paramo Ekádaší a Pančarátriky.“

 

Kaundinja Muni poďakoval za pohostenie a odišiel. Bráhmanský pár dodržal všetky inštrukcie. Veľmi skoro uzreli krásneho princa ako k nim prichádza z kráľovského paláca. Na pokyn pána Brahmy im princ dal prekrásny, dokonale zariadený dom a pozval ich aby v ňom žili. Ospevoval ich odriekanie a trpezlivosť, potom sa vrátil do svojho paláce. Vďaka dodržaní Ekádaší si Sumédha a jeho verná manželka Pavitrá mohli užívať všetkých možností tohto sveta. Nezabudli ale na službu Pánovi a svedomito dodržiavali každej Ekádaší.

 

Pán Krišna dokončil: „Tak ako trieda brahmanov je najlepšia zo všetkých spoločenských tried, ako je krava najlepšia medzi štvornohými zvieratami, ako je Indra najlepší medzi polobohov, tak aj medzi všetkými dňami Ekádaší je najlepší. Ľudský život je určený na zničenie všetkých plodonosných reakcií, ako dobrých tak aj zlých. Jedine tak možno dosiahnuť oslobodenie a oddanej služby Pánovi, ktorý je nedotknutý materiálnymi aktivitami a prebýva za hranicami tohto sveta.“

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov